توصیه شده شکست از طریق نرخ خرد کردن

شکست از طریق نرخ خرد کردن رابطه

گرفتن شکست از طریق نرخ خرد کردن قیمت