توصیه شده دستگاه فرز تعریف شده است

دستگاه فرز تعریف شده است رابطه

گرفتن دستگاه فرز تعریف شده است قیمت